Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Promocja kredytu inwestycyjnego "Rozwijaj swój biznes III"

W dniach od 10.06.2017 r. do 31.12.2017r. mogą Państwo skorzystać z  promocji kredytu inwestycyjnego "Rozwijaj swój biznes III".

 Zasady promocji:

1. Uczestnik promocji zobowiązany jest do posiadania w Banku rachunku rozliczeniowego przez okres kredytowania, pod rygorem zwiększenia oprocentowania o 1 pp.

2. W przypdku niedotrzymania przez Uczestnika zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Bank zwiekszy oprocentowanie od pierwszego dnia okresu odsetkowego, następującego po miesiącu, w którym Bank stwierdził niewywiązanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań.

3. Uczestnikom Promocji, którzy spełniają łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:

1) w odniesieniu do I grupy Uczestników:

a) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 3,25 pp.,

b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu,

2) w odniesieniu do II grupy Uczestników:

a) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 4,40 pp.,

b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu

3) w odniesieniu do III grupy Uczestników:

a) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 5,25 pp.,

b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu

Szczegóły w regulaminie promocji

Bezpieczne komunikowanie się z bankiem

W zakładce pod nazwą Do pobrania - Bezpieczne komunikowanie się z bankiem uzyskają Państwo informacje jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej.

Promocja kredytu Jubileuszowego

W okresie od 03 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie obowiązuje promocja Jubileuszowa kredytu gotówkowego.

Warunki uczestnictwa w promocji:

  1. Kredyt przeznaczony jest dla Klientów Banku – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami.
  2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest podpisanie przez Uczestnika, w okresie obowiązywania Promocji, umowy o kredyt gotówkowy.

Po spełnieniu łącznie wyżej wymienionych warunków przysługują Klientowi następujące promocyjne warunki cenowe:

 1) oprocentowanie kredytu:

a) z terminem spłaty do 1 roku – stałe, określone uchwałą Zarządu Banku w

     wysokości 6,50%,

b) z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 12M liczony jako, średnia arytmetyczna

                 kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek plus    

                 5,16 pp. marży, tj. 7,00%,

c) z terminem spłaty powyżej 3 lat WIBOR 12M liczony jako, średnia arytmetyczna  

     kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek plus  

   5,66 pp. marży, tj. 7,50%.

2) prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w wysokości:

a) 0,5% nie mniej niż 20,00 zł dla Klientów, którzy posiadają w Rejonowym  

     Banku Spółdzielczym w Lututowie ROR od co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty  

     złożenia wniosku kredytowego, na który wpływają comiesięczne wpływy z tytułu

     wynagrodzenia, renty lub emerytury,

b) 1,0% nie mniej niż 20,00 zł dla Klientów, którzy posiadają w Rejonowym Banku

     Spółdzielczym w Lututowie ROR lub RB

c) 2,0% nie mniej niż 20,00 zł dla pozostałych Klientów.

Przykład reprezentatywny "Jubileuszowego" kredytu gotówkowego

Kwota udzielonego kredytu 5000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5000,00 zł, okres kredytowania 24 miesiące, roczne oprocentowanie nominalne 7,00 %, kwota odsetek 363,87 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2 % kwoty udzielonego kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,44 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5463,87 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.03.2017r.

Regulamin Promocji

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl