Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Promocyjny kredyt gotówkowy – przeznaczony jest na zakup instalacji ekologicznych, tj.:

  • systemów fotowoltaicznych ,
  • instalacji solarnych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • rekuperatorów,
  • pomp ciepła,
  • małych elektrownii wiatrowych (przydomowe turbiny wiatrowe),

Maksymalna kwota kredytu wynosi 50 000,00 zł i uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Promocja obowiązuje od 10 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu: WIBOR 12M + 2,33 p.p. tj. 4,20 %.                                               

WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża banku w wysokości 2,33 p.p.

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w wysokości 1,5% nie mniej niż 20 zł.

Uczestnik promocji zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania kredytu w wysokości co najmniej 80% kwoty udzielonego kredytu w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 3,0 p.p.

Warunki udziału w promocji określa „Regulamin promocji kredytu gotówkowego na zakup instalacji ekologicznych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego

  1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 4,20 %
  2. całkowity koszt kredytu wynosi 677,17 zł w którego skład wchodzą:

          a) prowizja za udzielenie kredytu 127,50 zł

          b) odsetki od kredytu 549,67 zł

          c)  koszt usług dodatkowych 0,00zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00zł oraz koszty otwarcia i 

               prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł

          d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

      3. całkowita kwota kredytu 8 500,00 zł,

      4. Rzeczywita Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,35 %,

      5. okres obowiązywania umowy kredytowej wynosi 34 miesiące,

      6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 177,17 zł,

      7. 34 miesięczne raty malejące, najwyższa rata w wysokości 308,68 zł.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania zywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10-10-2019 r.

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl