Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Promocja kredytu gotówkowego - EKOkredyt na realizację przedsięwzięć proekologicznych
„Bądź z nami EKO 2”

 

Promocyjny kredyt gotówkowy – przeznaczony jest na:zakup instalacji ekologicznych, tj.:

        1. zakup instalacji ekologicznych tj.:

 • systemów fotowoltaicznych
 • instalacji solarnych
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • rekuperatorów
 • pomp ciepła
 • małych elektrowni wiatrowych (przydomowe turbiny wiatrowe),

      2. kotły ekologiczne CO

      3. przyłącza do sieci gazowej

      4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

      5. docieplenie budynku mieszkaslnego (termomodernizacja)

      6. inne działania proekologiczne

Maksymalna kwota kredytu wynosi 50 000,00 zł i uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Promocja obowiązuje od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu: 0,2 * WIBOR 12M plus 3,93 pp.. tj. 4,30%.

WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża banku w wysokości 3,93 pp.

Prowizja:

 1. prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w wysokości 2,0% nie mniej niż 50 zł.
 2. prowizja za obsługę kredytu w wysokości 2,50 zł miesięcznie płatna wraz z ratą odsetkową

Uczestnik promocji zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania kredytu w wysokości co najmniej 80% kwoty udzielonego kredytu w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 2,5 pp. w stosunku do marży wynikającej
z promocji.

Warunki udziału w promocji określa:
Regulamin promocji kredytu gotówkowego- EKOkredyt na działania proekologiczne
„Bądź z nami EKO 2”

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego

 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 4,30 %,
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 814,64 zł, w którego skład wchodzą:
 1. prowizja za udzielenie kredytu 170,00 zł,
 2. prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 85,00 zł,
 3. odsetki od kredytu 559,64 zł
 4. koszt usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy
  0,00 zł, oraz koszty otwarcia i  prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
 5. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

      3. całkowita kwota kredytu 8 500,00 zł,

      4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,52 %,

      5. okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące,

               6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 314,64 zł,

      7. 32 miesięczne równe raty w wysokości 274,53 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 274,68 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl