Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Gazeta bankowa "Twój Bank"

Czytaj więcej...

 

Zachęcamy Państwa do zapoznanaia się z wydawanym przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie pismem "Twój Bank". W naszej gazecie bankowej przedstawiamy wydarzenia, w których udział biorą także Państwo, Klienci Naszego Banku.

Rok wydania: Gazetki
Rok 2019 Numer 1 - 2019
Rok 2018 Numer 3 - 2018
Rok 2018 Numer 2 - 2018
Rok 2018 Numer 1 - 2018
________________ _______________
Rok 2017 Numer 3 - 2017
  Numer 2 - 2017
  Numer 1 - 2017
_______________ ________________
Rok 2016  Numer 4 - 2016
  Numer 3 - 2016
  Numer 2 - 2016
  Numer 1 - 2016


Rok 2015 Numer 3 - 2015
  Numer 2 - 2015
  Numer 1 - 2015


Rok 2014  Numer 4 - 2014
  Numer 3 - 2014
  Numer 2 - 2014
  Numer 1 - 2014


Rok 2013 Numer 3 - 2013
  Numer 2 - 2013


Rok 2012 Numer 2 2012
  Numer 1 2012


Rok 2011 Numer 3 2011
  Numer 2 2011
  Numer 1 2011


Rok 2010 Numer 4 2010
  Numer 3 2010
  Numer 2 2010
  Numer 1 2010


Rok 2009 Numer 4 2009
  Numer 3 2009
  Numer 2 2009
  Numer 1 2009


Rok 2008 Numer 1 2008
   
   

Zastrzeganie kart

Czytaj więcej...

Postępowanie w przypadku zgubienia lub kradzieży karty.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy natychmiast skontaktować się z oddziałem Banku, lub przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podany numer telefonu:

Zadzwoń : (48) 828 828 828

System Zastrzegania kart to rozwiązanie, które pozwoli Ci szybko zastrzec kartę płatniczą , nawet jeśli nie znasz numeru do swojego banku. Kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy. Po wypowiedzeniu nazwy wydawcy karty portal przekieruje Cię do właściwej infolinii banku w celu zastrzeżenia karty.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 • naucz się na pamięć kodu PIN.
 • w żadnym wypadku nie zapisuj PIN-u na karcie i nikomu go nie udostępniaj, nie przechowuj PIN-u razem z kartą,
 • kartą możesz się posługiwać tylko Ty, nigdy i nikomu nie udostępniaj swojej karty,
 • mniej zawsze przy sobie numer telefonu, pod którym możesz zgłosić zastrzeżenie Twojej karty,
 • nie noś karty razem z gotówką, dowodem osobistym i paszportem, w razie kradzieży zachowasz chociaż jedna z tych rzeczy,
 • zanim podpiszesz dowód transakcji, sprawdź, czy wpisana lub wydrukowana na nim kwota jest właściwa,
 • zbieraj rachunki - dowody transakcji na kartę i sprawdzaj ich zgodność z wyciągiem, jaki otrzymasz z Banku,
 • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym, silnymi promieniami słonecznymi.

 

 

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument tożsamości? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!
Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Czytaj więcej...

 

Depozyty zgromadzone w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 1. Skarbu Państwa,
 2. instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone przez te instytucje w banku),
 3. kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

Wysokość gwarancji

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

 1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

W jakim terminie wypłacane są środki gwarantowane?

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie poźniej niż w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego termin może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane?

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji* lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

* dotyczy oddziału instytucji kredytowej, o ile przystąpiła ona do obowiązkowego systemu gwarantowania

www.bfg.pl 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Czytaj więcej...

KIR jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze. Misją KIR jest świadczenie bezpiecznych i innowacyjnych usług w zakresie rozliczania płatności.

KIR powstał w 1992 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Celem KIR jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Usługi rozliczeniowe realizowane są za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych:

 • Elixir – system rozliczeń międzybankowych w złotych, który od 1994 roku umożliwia sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty. Jest to system kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin.
 • Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy transgraniczna.
 • Express Elixir – pierwszy w Polsce i drugi w Europie system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godz. na dobę i 365 dni w roku. Express Elixir pozwala na obsługę płatności mobilnych, w tym przelewów na numer telefonu.

Obok udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków KIR oferuje również usługi wspierające różne instytucje finansowe w bardziej efektywnej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy nimi. W tym celu uruchomiona została usługa Ognivo. Obecnie z tego rozwiązania korzystają: banki, centrala i oddziały ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy miast oraz komornicy sądowi. Ognivo umożliwia tym instytucjom szybką i bezpieczną elektroniczną wymianę informacji, która wcześniej odbywała się w formie papierowej. Dzięki Ognivo możliwe jest m.in. przekazywanie zapytań do banków o istnienie rachunków, przenoszenie rachunków klienta pomiędzy bankami oraz obsługa zgód i odwołań poleceń zapłaty.

W ramach strategii rozwoju usług w zakresie rozliczania płatności dla sektora bankowego i finansowego KIR opracował oraz wdrożył system płatności kartowych Inkart. Usługi w zakresie rozliczania krajowych transakcji kartowych, świadczone w oparciu o nowy system, są skierowane do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku i obejmują transakcje realizowane w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w Polsce.

KIR jest akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. SWIFT Service Bureau oferuje dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, która umożliwia realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce. W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in.:

 • Paybynet – system gwarantowanych, bezpośrednich i szybkich płatności internetowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które umożliwia dokonywanie płatności za e-zakupy bezpośrednio pomiędzy klientem banku a odbiorcą – sklepem internetowym lub e-urzędem. System zintegrowany jest z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Invoobill – usługa umożliwiająca szybkie i wygodne elektroniczne prezentowanie i opłacanie rachunków oraz faktur przy wykorzystaniu kanałów bankowości elektronicznej.

KIR świadczy też usługi związane z podpisem elektronicznym Szafir. Od 1994 r. jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu.

Więcej informacji na www.kir.pl

Więcej artykułów…

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl