Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Kredyty dla klientów indywidualnych

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oferuje dla klientów indywidualnych szeroką gamę kredytów na atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Kredyty

Kredyt konsumencki zabezpieczony hipotecznie

Kredyt konsumencki zabezpieczony hipotecznie przeznaczony jest na finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych.

Z kredytu  mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

 • kwota kredytu możliwa do uzyskania zależna jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy; minimalna kwota to 10 000,00 zł, maksymalnie do wysokości 255 550,00 zł,
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne,  
 • spłata w ratach równych lub malejących,
 • zabezpieczenie kredytu obligatoryjne to hipoteka ustanowiona na nieruchomości komercyjnej;
 • udział własny klienta nie jest wymagany,

 

 

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyt gotówkowy internetowy

Kredyt gotówkowy internetowy przeznaczony jest dla osób fizycznych - konsumentów posiadajacych w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z Internet Bankingiem.

Warunki otrzymania:

1) klient przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury lub renty,

2) klient posiada Internet Banking,

3) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

4) klient posiada zdolność kredytową

Minimalna kwota kredytu to 500,00 zł a maksymalna 5 000,00 zł. Maksymalny okres kredytowania to 24 miesiące.

Formy zabezpieczenia kredytu:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie to ma charakter obligatoryjny,

- pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku bankowego.

Oprocentowanie kredytu stałe.

Aby złożyć przez internet zapytanie o kredyt internetowy zaloguj się na swoje konto w bankowosci elektronicznej. W menu z lewej strony znajdź zakładkę „Wnioski”, a następnie wybierz „ Kredyt IB”. Wypełnij prosty wniosek internetowy i czekaj na kontakt naszego pracownika, który przekaże wszelkie niezbędne informacje, oraz ustali termin podpisania umowy w placówce Banku. Gotówką możesz cieszyć się nawet w ciągu jednego dnia!

zrzut wnioski ib

Kredyt mieszkaniowy

Z kredytu mieszkaniowego , mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

 • kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

- budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

- przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

- nabycie nieruchomości mieszkalnej,

- przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,

- zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

- wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

- refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone powyżej,

- nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

- inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych,

 • minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 10 000,00 zł,
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

- zdolności kredytowej kredytobiorcy,

- zweryfikowanej przez bank wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,

- wskaźnika LTV zaakceptowanego przez bank,

- zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przdsięwzięcie, w przypadku kredytów mieszkaniowych,

- rodzaju produktu.

 • okres kredytowania od 3 do 25 lat, spłata kapitału w ratach miesięcznych, odsetki naliczane i płatne miesięcznie.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych.

Z kredytu gotówkowego mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

 • kwota kredytu możliwa do uzyskania zależna jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy maksymalnie do wysokości 255 550,00 zł,
 • maksymalny okres kredytowania do 7 lat,
 • oprocentowanie kredytu stałe lub zmienne,  
 • spłata w ratach stałych lub malejących,
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie z kredytobiorcą.

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu

Formularz danych Klienta

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR przeznaczony jest na finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych.

Z kredytu odnawialnego w ROR mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty i nie korzystają z kredytu odnawialnego – limitu zadłużenia w ROR.

 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy powinien być otwarty w Banku co najmniej 3 miesiące, istnieje możliwość zaliczenia okresu posiadania rachunku w innym Banku.
 • kwota  kredytu  możliwa  do  uzyskania  zależna  jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy, maksymalnie do wysokości 255 550,00 zł, określana jest indywidualnie w zależności od wysokości wpływów na ROR i nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek.
 • minimalna kwota kredytu 100 zł,
 • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe każda spłata całości lub części kredytu powoduje odnowienie o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie  w okresie ważności umowy kredytu,
 • maksymalny okres kredytowania do 5 lat,
 • po okresie każdych 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu bez konieczności podpisywania aneksu,
 • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie z kredytobiorcą.

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu

Formularz danych Klienta

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów


 

 

Kredyt gotówkowy „Komfortowy”

Kredyt gotówkowy „Komfortowy”, przeznaczony jest na rozbudowę, przebudowę, dokończenie budowy domu, remont domu lub lokalu mieszkalnego, nabycie działki budowlanej.

Z kredytu  gotówkowego  „Komfortowego”,  mogą  skorzystać  osoby  fizyczne  o  pełnej  zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

 • kwota kredytu możliwa do uzyskania zależna jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy,
 • minimalna kwota kredytu 5 000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu 50 000 zł,
 • wymagany wkład własny Kredytobiorcy to 10%,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 • możliwość wyboru okresu kredytowania nawet do 7 lat,
 • spłata w ratach stałych lub malejących,
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie z Kredytobiorcą,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu 

Formularz danych Klienta

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów 

 

Kredyt mieszkaniowy „Kredyt dla młodych”

Z kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie dla młodych", mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

 • udzielany jest przy udziale środków finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem,
 • przeznaczony jest dla osób do 35 roku życia będących w związku małżeńskim, dla singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci, kupujących pierwsze mieszkanie lub dom,
 • minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 10 000,00 zł,
 • maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) nie więcej niż 300 000,00 zł,
 • okres kredytowania od 15 do 25 lat, spłata kapitału w ratach miesięcznych, odsetki naliczane i płatne miesięcznie.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyt studencki

Z kredytu studenckiego, mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej.

 • kredyt studencki wypłacany jest przez okres studiów (10 miesięcy w roku akademickim), natomiast miesięczna transza może wynosić nawet 800 zł,
 • atrakcyjne oprocentowanie, część kosztów finansuje budżet Państwa,
 • środki otrzymujesz na bezpłatny rachunek bankowy, gdzie wygodnie zarządzasz swoimi pieniędzmi,
 • do konta otrzymasz kartę, którą możesz płacić za zakupy w sklepach, kawiarniach, przez internet lub pobierać gotówkę w bankomatach,
 • każdy przelew robisz bez wychodzenia z domu czy akademika, wystarczy, że posiadasz dostęp do Internetu,
 • SMS-em dostaniesz informację o stanie gotówki,
 • spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów,
 • kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. 

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyty WFOŚiGW

WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Termomodernizacja budynków mieszkalnych.

 

Kredyt przeznaczony jest narealizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

O udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacja źródła ciepła.

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania w tym dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy oraz oddanych do użytkowania po 31.21.2015 r. dotacja nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane zadania.

Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła nie może przekroczyć 20 000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

 • koszt sporządzenia audytu energetycznego/uproszczonego audytu energetycznego lub analizy bilansu ciepła,
 • zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku,

Koszty kwalifikowane za prace dociepleniowe nie mogą przekroczyć:

-      docieplenie ścian – 150,00 zł/m2wykonanego docieplenia,

-      docieplenie stropodachu/dachu -  120,00 zł/m2 docieplenia wykonanego styropianem lub granulatemz wełny mineralnej,

-      wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych – 600,00 zł/m2 dokonanej wymiany,

 • zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj.  kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:

-    dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,

-    dla kotłowni opalanych biomasą – 1 000,00 zł/kW mocy znamionowej,

-    dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła: z powietrznym wymiennikiem ciepła – 2 500,00 zł/kW mocy znamionowej; pozostałe – 2 000,00 zł/kW mocy znamionowej,

 • odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,
 • wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu,z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci,
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 500,00 zł za 1m2powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej,
 • koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego),
 • zakup i montaż instalacji rekuperatorów,
 • zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej przy uwzględnieniu, iż koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 6 000,00 zł/kWe mocy źródła.

Za koszty niekwalifikowane uznaje się:

 • koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów i audytorów, nadzorów, obsługi geodezyjnej itp.,
 • koszty związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn
  i urządzeń itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie,
 • koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego itp.,
 • koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • koszty robót towarzyszących realizowanej inwestycji (np.: instalacja odgromowa, elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów  i balkonów),
 • koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów w szerokości wykopu;
 • koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót (m.in. sieci energetycznej, sieci telefonicznej).

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków kredytowania można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl

 

Zapraszamy

WFOŚiGW - Przyłącza kanalizacyjne

Kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

 

Kredyt przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych. O udzielenie kredytu mogą ubiegać sięosoby fizyczne korzystające z budynku mieszkalnego,  oddanego do użytkowania na nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, do której wykonywane jest przyłącze kanalizacyjne.

Dotacja nie może przekroczyć  50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane.

Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

        zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza,

        wykonanie robót budowlano – montażowych realizowanego przyłącza,

        koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1 000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza.

Za koszty niekwalifikowane uznaje się:

        opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,

        opłaty administracyjne, geodezyjne itp. związane z realizacją przyłącza.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków kredytowania można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl                                                                                                      

 

Zapraszamy 

WFOŚiGW - Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Kredyt przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

O udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, na których będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nieruchomości ta winny znajdować się na terenach, na których w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kredytem mogą być objęte również koszty niekwalifikowane.

Koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.

Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

        zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

        wykonanie robót budowlano-montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków.

Za koszty niekwalifikowane uznaje się:

        koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków,

        koszty nadzoru,

        opłaty geodezyjneitp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków kredytowania można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl

Zapraszamy

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl